APB 3/2009

1. Beck M.: Modelowanie ruchu psa wchodzącego po schodach pdf
2. Błażkiewicz M: Porównanie przyśpieszeń na poziomie odcinka L5/S1 w różnych pozycjach jazdy na rowerze stacjonarnym pdf
3. Bućko S., Forma K., Herdzina M.: System szybkiej numerycznej analizy podatności wybranych układów aparatu Ilizarowa pdf
4. Chojnacka A., Milewski G.: Model zęba przedtrzonowego leczonego endodontycznie uwzględniający różne klasy ubytków korony pdf
5. Dobosz D., Sobota G.: Wyznaczenie parametrów ruchów przestrzennych za pomocą jednej kamery wideo pdf
6. Dorda R., Wolański W.: Analiza stereomechaniczna konstrukcji pojazdu rehabilitacyjnego dla dzieci pdf
7. Gralewski J., Bogusławski G.: Analiza numeryczna protezy szkieletowej podpartej ozębnowo i śluzówkowo pdf
8. Hajduga M., Zdziech T .: Czy częste mycie skraca Sycie protez dentystycznych? pdf
9. Hajduga M. , Kalukin B., Kalukin A.: Biozgodność stopów protetycznych w funkcji czasu pdf
10. Hajduga M., Zajęcki W.: Wpływ powłok metalicznych implantów na zmiany w tkance mózgowej i kostnej szczurów pdf
11. Hajduga M., Zdziech P.: Wpływ czasu i techniki polimeryzacji na mikrotwardość i strukturę masy polimetakrylanowej pdf
12. Ilewicz G., Tejszerska D.: Modelowanie oddziaływań dynamicznych w strukturze master – slave telemanipulatora torakoskopowego Robin Heart 1 pdf
13. John A., Musiolik A.: Dwuwymiarowy model matematyczny ręki pdf
14. John A., Wysota P.: System komputerowy wspomagający diagnozowanie osteoporozy na podstawie danych z ilościowej tomografii komputerowej pdf
15. Kania E., Tejszerska D., Jureczko P., Głowacka-Kwiecień A., Jochymczyk K.: Analiza chodu dzieci – badania porównawcze pdf
16. Kiel M., Basiaga M., Marciniak J., Szot Ł.: Charakterystyka biomechaniczna dwusegmentowej stabilizacji kręgosłupa na odcinku lędźwiowym pdf
17. Kolczyk E., Balin A.: Zastosowanie modelu reologicznego do oceny wpływu domieszki węgla szklistego na cykliczne pełzanie cementu chirurgicznego pdf
18. Kopański Ł., Tejszerska D., Gzik M., Wolański W., Gzik-Zroska B.: Kinezyterapia dzieci z wadami kończyn dolnych z wykorzystaniem urządzenia interaktywnego pdf
19. KrzySanowska M.: Określenie wybranych cech konstrukcyjnych sprzętu do rehabilitacji – Tetrapodium PW pdf
20. Kurowska-Nouyrigat W., Szumbarski J.: Modelowanie przepływu krwi i rozwoju restenozy ze stentem pdf
21. Legutko A., Hajduga M.: Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleSności od rodzaju materiału kryjącego pdf
22. Lichograj P.,Gzik M., Wolański W., Tejszerska D., Larysz D.: Inżynierskie metody wspomagania leczenia deformacji główki dziecka pdf
23. Łagan S.: Ocena możliwości zastosowania techniki cimm w bezpośrednich wypełnieniach kompozytowych dla ubytków klasy I i II wg Black’a pdf
24. Łozowski M., Jacek P., Gzik M.: Projekt interaktywnej zabawki rehabilitacyjnej dla dzieci pdf
25. Mańka I., Tejszerska D..: Określenie i porównanie sztywności przestrzennych modeli kręgosłupa człowieka ze skoliozą przed oraz po wykonaniu zabiegu operacyjnego pdf
26. Mańkowski R. Słoma Sz.: Wpływ wibracji punktowej, aplikowanej w dwóch miejscach, na parametry stabilograficzne postawy stojącej pdf
27. Michnik R. Jurkojć J. Dworak Gorwa J.: Analiza kinematyki wybranych ruchów w tańcu klasycznym i współczesnym pdf
28. Michnik R., Jurkojć J., Sacha E.: Analiza kinematyki ruchów kciuka podczas pisania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) pdf
29. Mróz M. Hajduga M.: Właściwości strukturalne tworzyw termoplastycznychnylonów pdf
30. Nowak K. Drużbicka A. Wdowik A. Sobota G.: Zakres błędu w ustawieniu głowy przy powrocie do pozycji referencyjnej pdf
31. Oracz M.: Weryfikacja modelu sztucznego mięśnia zbudowanego z płytek IPMC za pomocą analizy kinematograficznej pdf
32. Paszenda Z. Basiega M.: Analiza biomechaniczna układu wiertło chirurgiczne – kość udowa pdf
33. Polecki A. Grądzki R.: Model numeryczny szczęki do zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej pdf
34. Rogalińska A. Hajduga M.: Zmiana stężeń pierwiastków na granicy połączenia metal- ceramika w uzupełnieniu protetycznym pdf
35. Roj D. Wróbel J. Jeżewski J. Kotas M. Przybyła T.: Wybrane aspekty rejestracji mechanicznej aktywności serca płodu, a dokładność pomiaru zmienności rytmu pdf
36. Świtoński E. Głowacka-Kwiecień A.: Analiza chodu w obuwiu o różnej wysokości i kształcie obcasa pdf
37. Świtoński E., Tejszerska D. Gzik M., Wolański W., Gzik-Zroska B., Głomb P.: Interaktywna kinezyterapia dzieci z płaskostopiem pdf
38. Tejszerska D., Jochymczyk K.: Analiza wielkości czasowo-przestrzennych chodu dzieci z zaburzeniami neurologicznymi pdf
39. Tejszerska D. John A. Duda M.: Model i analiza statyczna klatki piersiowej dziecka pdf
40. Żarnowski M. Guzik-Kopyto A.: Projekt urządzenia do rehabilitacji ręki pdf
41. Żmudzki J.: Modelowa analiza MES wpływu silikonów podścielających protezy repliki zegarków zębowe na redystrybucję obciąSeń w tkankach miękkich podłoSa protetycznego pdf
42. Żmudzki J., Chladek W.: Znaczenie warunków podparcia i obciążenia w modelowych badaniach MES protez zębowych typu overdentur pdf